26/05/2021

Thông báo: Thay đổi vị trí, biểu tượng và nội dung kênh VTVcab 10 và VTVcab 19

Công ty Cổ phần Tổng Công ty Truyền hình Cáp Việt Nam trân trọng thông báo thay đổi vị trí, biểu tượng và nội dung kênh VTVcab 10 và VTVcab 19

Tổng Công ty Truyền hình Cáp Việt Nam trân trọng thông báo Thay đổi vị trí, biểu tượng và nội dung kênh VTVcab 10 và VTVcab 19, cụ thể như sau: 

STT

Trước ngày 17/5/2021 vị trí hiện tại

Từ ngày 17/5/2021 vị trí sau khi thay đổi

Tên kênh

Vị trí trên

analog Hà Nội

Tên kênh

Vị trí trên

analog Hà Nội

1

VTVcab 10 -Vie Dramas

 - Vị trí: 66
 - Tần số: 575,25 MHz

VTVcab 10

 - Vị trí: 43
 - Tần số: 391,25 MHz

2

VTVcab 19

 - Vị trí: 43
 - Tần số: 391,25 MHz

VTVcab 19 -Vie Dramas

 - Vị trí: 66
 - Tần số: 575,25 MHz

Lưu ý: 

- Chỉ thay đổi trên hệ thống truyền hình cáp Analog 

- Thời gian chuyển đổi chính thức: từ 0h00 ngày 17/5/2021

- Trên hệ thống số: Vị trí kênh VTVcab 10 và VTVcab 19 không thay đổi.